Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym” wystawione przez określonego specjalistę (np. zlecenie na aparat słuchowy wystawia laryngolog, a na soczewki okularowe - okulista).  

Ważne:

Zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest zameldowany. W razie  jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową.

 

W celu potwierdzenia zlecenia należy:

1. Przesłać zlecenie pocztą na adres:Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

al. IX Wieków Kielc 2a. Kielce  

2. Złożyć zlecenie osobiście lub przez osobę upoważnioną w:Punkcie Obsługi Ubezpieczonych ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz

3. Złożyć zlecenie osobiście lub przez osobę upoważnioną w  siedzibie Oddziału Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 2a. w godz. od 8:30 – 17.00 w budynku seminarium w pokoju nr 3.

 

Potwierdzone zlecenie zostanie przesłane na adres zwrotny ubezpieczonego. Uprawnionym do zaopatrzenia comiesięcznego zostanie wydana „Karta zaopatrzenia comiesięcznego”, która będzie niezbędna do wystawiania kolejnych zleceń przez lekarza i realizacji zaopatrzenia.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, polecamy kontakt z informacją Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub bezpośrednio z pracownikami Działu Przedmiotów Ortopedycznych pod numerami telefonu:
041 36-46-237,
041 36-46-128,
041 36-46-130.

 Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze (tj. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu):

Osobom uprawnionym na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza/ felczera na zaopatrzenie comiesięczne, zostanie wydana Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego na dany rodzaj środka pomocniczego - na okres 12 miesięcy. Lekarz zobowiązany jest do odnotowania w "Karcie" faktu wystawienia zlecenia. Zgodnie z zasadami ujętymi w Zarządzeniu  Nr 58 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 roku (z późn. zm), zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest aktualne do końca miesiąca na jaki zostało wystawione nie dłużej jednak jak 30 dni licząc od daty wystawienia. Zlecenie wystawione na dany miesiąc musi być zrealizowane do końca tego miesiąca. Na zleceniu winien być zaznaczony miesiąc jakiego dotyczy zaopatrzenie. W celu wydania karty należy przesłać starą kartę (lub oświadczenie o jej zagubieniu z informacją za jaki miesiąc pobrano środki) oraz zlecenie z aktualna datą wystawienia. Ubezpieczony może być zaopatrzony jednorazowo w środki "comiesięczne", maksymalnie na okres 3 kolejnych miesięcy. Realizujący zlecenie ma obowiązek naniesienia w Karcie Zaopatrzenia faktu aktualnie realizowanego zlecenia oraz na zleceniu terminu ostatnio otrzymanego przez pacjenta zaopatrzenia w środki pomocnicze.

Realizacja zlecenia następuje u każdego Świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ. Stosowna informacja znajduje się na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.  

Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze (niecykliczne):

Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 276, poz. 2739 z późn. zm.). Zgodnie z zasadami ujętymi w Zarządzeniu Nr 58 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009  roku (z późn. zm), zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne z wyłączeniem środków przysługujących comiesięcznie traci ważność po upływie 30 dni licząc od kolejnego dnia, w którym zostało wystawione.Ubezpieczony może zrealizować potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie u Świadczeniodawcy, posiadającego umowę z Funduszem.

 Prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:   

inwalidom wojennym i wojskowym,

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

osobom represjonowanym, 

uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zasady refundacji

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministerstwa zdrowia. Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje pacjentowi na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.

Ważne: Wysokość dopłaty pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu.

 

Refundowane naprawy sprzętuPodstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego, podlegającego refundacji (np. wózek inwalidzki, aparaty ortopedyczne, protezy kończyn) jest wypełniony wniosek o wykonanie naprawy, który pacjent musi potwierdzić w oddziale wojewódzkim NFZ. Wniosek na naprawę traci ważność po upływie 30 dni od daty potwierdzenia. Realizacja napraw odbywa się z reguły w placówce, w której pacjent dokonał zakupu przedmiotu ortopedycznego.

Nowe konto - załóż

Masz już konto?
Zaloguj natychmiast albo Zresetuj hasło