PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2021

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

01.03.2021-31.08.2021

Obszar C:likwidacja barier w poruszaniu -Zadanie 1:
            
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

a)warunki uczestnictwa:

   znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie    o niepełnosprawności,

   zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

   wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

   dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego   o napędzie ręcznym,

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

-10 000 zł, z możliwością zwiększenia do 25 000 zł

- refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON do 200 zł

 10%

po upływie 3 pełnych lat

Obszar C:likwidacja barier w poruszaniu -Zadanie 5:

DOFINANSOWANIE  DO ZAKUPU SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

a) warunki uczestnictwa:

   znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

   dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

wysokość dofinansowania

udział własny

jak często?

7 500 zł

25%

po upływie 3 pełnych lat

Moduł I Obszar C

-obowiązek informacyjny RODO;

-kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

-zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty potwierdzające niepełnosprawność

zgodnie z warunkami programu

- faktura pro-forma – dotyczy zadania C5( skuter elektryczny )

-dwie faktury pro-forma od różnych firm wraz ze specyfikacją – dotyczy zadania C1,

( wózek elektryczny )

- kopia zlecenia z NFZ poświadczona za zgodnością z oryginałem – dotyczy zadania C1( wózek elektryczny)

-kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeżeli dotyczy;

-kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku osoby

ubezwłasnowolnionej – jeżeli dotyczy;

-kopia pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli

dotyczy;

-zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie

z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego

lub poszukującego pracy - jeżeli dotyczy;

-orzeczenie o niepełnosprawności osób pozostających we wspólnym gospodarstwie

WAŻNE!

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100),w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –

w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

c) są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

f) w 2020  lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek do swojego Powiatowego Centra Pomocy w Rodzinie według miejsca zamieszkania.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Jednostka                               

Adres

Telefony

PCPR Busko

28-100 Busko-Zdrój,

ul. Bohaterów Warszawy 120

41 234 56 86

PCPR Jędrzejów

28-300 Jędrzejów,

ul. Okrzei 49b

41 386 36 00

PCPR Kazimierza Wielka   

ul. Kościuszki 12

41 350 23 36

MOPR Kielce

25-544 Kielce,

ul. Studzienna 2

41 331 25 24

41 332 47 84

PCPR Kielce-powiat

25-516 Kielce,

ul. Wrzosowa 44   

41 200 17 01

PCPR Końskie

26-200 Końskie,

ul. Spółdzielcza 3  

41 372 84 06

PCPR Opatów

27-500 Opatów,

ul. Sienkiewicza 17

797 994 717

15 868 43 92

PCPR    

Ostrowiec Świętokrzyski

27-400 Ostrowiec Św.,

ul. Świętokrzyska 22             

41 249 94 08

PCPR Pińczów

28-400 Pińczów,

ul. Zacisze 5          

41 357 60 01

PCPR Sandomierz

27-600 Sandomierz,

 ul. Mickiewicza 34               

15 644 10 10

PCPR

Skarżysko Kamienna

 

26-110Skarżysko-Kamienna,

Plac Floriański 1   

 

41 252 19 53

PCPR Starachowice

27-200 Starachowice,

ul. Złota 6              

41 275 48 89

41 274 88 06

PCPR Staszów

28- 200 Staszów,

ul. Szkolna 4         

15 866 50 99

15 866 50 77

PCPR Włoszczowa

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10    

41 394 49 93

 

Nowe konto - załóż

Masz już konto?
Zaloguj natychmiast albo Zresetuj hasło