Od 01 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady wystawiania i potwierdzania zleceń na wyroby medyczne.

Wprowadzony został nowy wzór druku zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze, który nie wymaga potwierdzenia z oddziale NFZ.

Chcesz pobrać nowy wzór zlecenia? Kliknij tutaj

 Uprawnienie pacjenta do refundacji określonego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone automatycznie w systemie elektronicznym przez lekarza wystawiającego lub inną osobę uprawnioną. Pacjent bez konieczności wizyty w NFZ może odebrać zalecony sprzęt medyczny w wybranym sklepie medycznym. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu na dodatkowe formalności w placówce NFZ. Jednocześnie znika rejonizacja związana z miejscem zamieszkania pacjenta.  Zlecenie może być wystawione i potwierdzone na terenie całego kraju.

Uwaga! W okresie przejściowym ważny pozostaje również stary druk zlecenia (nie podano terminu zakończenia okresu przejściowego) na wyroby medyczne. Taki druk zlecenia musi zostać potwierdzony przez oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego zgłoszony do ubezpieczenia jest pacjent. W przypadku, gdy potrzebne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza miejscem zamieszkania, w potwierdzaniu zlecania faksem może pośredniczyć ten Oddział Funduszu na terenie którego pacjent przebywa.

Chcesz pobrać stary wzór zlecenia? Kliknij tutaj

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu przez NFZ wymienione są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które określa również:

- osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
- limit finansowania ze środków publicznych, tj. maksymalną kwotę refundacji, od której nalicza się udział pacjenta w koszcie nabycia wyrobu medycznego
- wysokość udziału własnego pacjenta w limicie ceny (np. bezpłatnie lub 10% lub 30% limitu)
- kryteria przyznania
- okres użytkowania
- limit cen napraw

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Wyroby medyczne  to np.: ortezy kończyn dolnych i górnych; gorsety ortopedyczne, ortezy ortopedyczne tułowia i szyi, rurki tracheostomijne, cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych, protezy piersi, peruki, cewniki zewnętrzne, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, worki stomijne, pieluchomajtki (zamiennie: pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady lub wkłady anatomiczne), poduszki i materace przeciwodleżynowe, aparaty CPAP, kule, trójnogi, czwórnogi, laski, balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie, pionizatory, wózki inwalidzkie.

Okres użytkowania

Wyrób medyczny przysługuje raz w danym okresie użytkowania potwierdzonym wskazaniami medycznymi. Rozporządzenie określa okres użytkowania danego wyrobu medycznego (raz na określony czas: np. rok, 2 lata, 3 lata, także w zależności od wieku i stanu pacjenta). Okres użytkowania jest liczony od daty odbioru wyrobu medycznego w sklepie. Okres użytkowania może ulec skróceniu: w przypadku osób dorosłych - gdy zaszły u nich zmiany w stanie fizycznym, a możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane; w przypadku dzieci do 18. roku życia - gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, rehabilitacji lub rozwoju fizycznego. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawia uprawniony lekarz.

Potwierdzanie zleceń w OW NFZ

Zlecenie wymagające potwierdzenia w NFZ, można potwierdzić osobiście, za pośrednictwem innej osoby, przesyłając je tradycyjną pocztą. Świętokrzyski OW NFZ posiada trzy punkty potwierdzania zleceń: w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu.

Sala Obsługi Klienta w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 2a, 25-516 Kielce
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu, ul. Adama Mickiewicza 34 (siedziba Starostwa Powiatowego), 27-600 Sandomierz

Potwierdzanie uprawnienia do świadczeń odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ), na podstawie numeru PESEL. Osoby, wobec których eWUŚ nie potwierdza uprawnień, mogą okazać jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie lub złożyć pisemne oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem (o ile mu podlegają).

Zasady korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne

Potwierdzone zlecenie należy zrealizować u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem Funduszu. Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Jednorazowe zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, np. pieluchy, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (jednorazowo można odebrać zaopatrzenie na 6 miesięcy).
Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy lub zlecającemu bez potwierdzenia, podając jednocześnie przyczynę odmowy potwierdzania zlecenia.

Jak obliczyć, czy/ile będzie kosztować zlecony wyrób medyczny

    przykład 1: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent otrzyma wyrób medyczny za darmo;
    przykład 2: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 240 zł;
    przykład 3: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent pokryje różnicę między ceną w sklepie a limitem, tj. zapłaci 100 zł;
    przykład 4: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 30% limitu, tj. 210 zł oraz różnicę między ceną w sklepie a limitem - razem 310 zł.

Odbiór wyrobu medycznego u świadczeniodawcy

Obiór wyrobu medycznego wydawanego comiesięcznie potwierdza świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu*
Odbiór wyrobów medycznych z wyłączeniem przysługujących comiesięcznie, potwierdza pacjent lub, w jego imieniu, przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia** lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia wystawienie przez niego upoważnienia.

* Inną osobą nie może być świadczeniodawca, który zawarł z Funduszem umowę na realizację zaopatrzenia, ani żadna z osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu, lub którym udzielanie świadczeń powierzył.

** Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie powinno zawierać następujące informacje:

    imię i nazwisko osoby upoważnionej; rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania
    nazwę odbieranego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
    datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego.

Nowe konto - załóż

Masz już konto?
Zaloguj natychmiast albo Zresetuj hasło